Testresultat Organisation med offentligt stöd 2009-01-24

För mer information se sammanfattningen av denna testomgång. Vill du upprepa mätningen på din egen webbplats? Läs mer om vad som testas i varje mätpunkt.

Webbplats Fel Test 1, Validering HTML Test 2, Validering CSS Test 3, Rubrikstruktur Test 4, Alt-texter Test 5, Fältetiketter Test 6, Tabellayout Test 7, Ramar Test 8, Stilmall för utskrift Test 9, Validering RSS Test 10, Tabellrubriker Test 11, Fungerar utan WWW Test 12, Språkinformation angiven Test 13, Korrekt felsida
Svenska FN-förbundet
0
Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
Pensionärernas Riksorganisation, PRO
1
Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok - Ok Ok Ok Fel
Synskadades riksförbund
2
Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok - Ok Fel Ok Fel
Konstakademien
3
Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Fel - Ok Fel Ok Fel
Sensus
3
1 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Fel - Ok Ok Ok Fel
Stora Sköndal, Stiftelsen
3
Ok * Ok Ok Ok Ok Ok Fel - Ok Fel Ok Fel
Svenska Förläggareföreningen
3
1 Ok Ok Ok Fel Ok Ok Fel - Ok Ok Ok Ok
Chalmers tekniska högskola AB
4
Ok Ok Ok Ok Fel Ok Ok Fel - Fel Ok Ok Ok
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Kungl.
4
1 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok - Fel Ok Fel Fel
Yrkesföreningen Miljö och Hälsa
4
Ok Ok Fel Ok Ok Ok Ok Fel - Ok Ok Fel Fel
Svenska försäkringsföreningen
5
1 4 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
Utvecklingsrådet för den statliga sektorn
5
Ok 1 Ok Ok Ok Ok Ok Fel - Ok Fel Fel Fel
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ARAB
6
Ok Ok Fel Ok Fel Ok Ok Ok - Ok Fel Ok Fel
Föreningen Auktoriserade Translatorer, FAT
6
1 Ok Fel Ok Ok Ok Ok Fel - Ok Fel Fel Fel
Handelsprocedurrådet, SWEPRO
6
1 Ok Fel Ok Ok Ok Ok Fel - Ok Fel Fel Fel
Högskolan i Jönköping
6
1 Ok Fel Fel Fel Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
Industrifonden, Stiftelsen
6
1 1 Fel Ok Ok Ok Ok Fel - Ok Fel Ok Fel
Statistiska Föreningen
6
1 Ok Fel Ok Ok Ok Ok Fel - Ok Ok Fel Fel
Sveriges Konsumenter
6
2 Ok Fel Ok Ok Ok Ok Fel - Ok Fel Ok Fel
Trygghetsstiftelsen
6
Ok 1 Ok Ok Fel Ok Ok Ok - Ok Fel Fel Fel
Riddarhuset
7
3 Ok Fel Ok Ok Ok Ok Fel - Ok Ok Fel Fel
Allmänna Försvarsföreningen, AFF
8
3 Ok Fel Ok Ok Ok Ok Fel - Fel Ok Fel Fel
Centralförbundet för socialt arbete, CSA
8
4 Ok Fel Ok Ok Ok Ok Fel - Ok Ok Fel Fel
Institutet för tillämpad matematik, ITM
8
Ok 4 Ok Ok Ok Ok Ok Fel - Ok Fel Fel Fel
Norrlandsfonden, Stiftelsen
8
2 Ok Fel Fel Ok Ok Ok Fel - Ok Fel Fel Fel
Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps
8
3 Ok Fel Ok Fel Ok Ok Ok - Fel Fel Ok Fel
Historiska föreningen, Svenska
9
Ok Ok Fel Ok Ok Fel Ok Fel - Fel Fel Fel Fel
Samtrafiken i Sverige AB
9
1 Ok Fel Ok Fel Ok Ok Ok - Fel Ok Fel Fel
Svenska UNICEF-kommittén
9
Ok 4 Fel Fel Fel Ok Ok Ok 2 Ok Ok Ok Ok
Vetenskapsakademien, Kungl.
9
4 Ok Fel Ok Ok Ok Ok Fel - Ok Fel Fel Fel
Frivilliga automobilkårernas riksförbund, FAK
10
1 5 Fel Ok Ok Ok Ok Fel - Ok Ok Fel Fel
Fysiografiska Sällskapet i Lund, Kungl.
10
2 3 Ok Fel Ok Ok Ok Fel - Fel Ok Fel Fel
Hovstaterna, Kungl.
11
Ok 2 Fel Ok Ok Fel Ok Fel Ok Fel Fel Ok Ok
Musikaliska akademien, Kungl.
11
Ok Ok Fel Fel Ok Ok Ok Fel - Fel Ok Ok Fel
Nationalekonomiska föreningen
11
4 Ok Fel Fel Ok Ok Ok Fel - Fel Fel Fel Fel
Dansmuseet
12
4 2 Fel Ok Ok Ok Fel Fel - Ok Ok Fel Fel
Föreningen Svensk Form
12
3 4 Ok Ok Fel Ok Ok Fel - Ok Ok Ok Fel
Hyresgästernas riksförbund
12
6 Ok Fel Fel Ok Ok Ok Fel - Ok Ok Fel Fel
Skansen
12
1 Ok Fel Ok Ok Ok Fel Fel 5 Ok Ok Fel Fel
Studieförbundet Näringsliv och samhälle, SNS
12
9 Ok Fel Ok Fel Ok Ok Ok - Ok Ok Ok Fel
Svensk Biblioteksförening
12
4 Ok Fel Ok Ok Ok Fel Fel Ok Fel Fel Fel Fel
Innovationsbron
13
10 2 Ok Ok Ok Ok Ok Ok - Ok Ok Ok Fel
Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte
13
3 Ok Fel Ok Ok Fel Ok Fel - Fel Fel Fel Fel
Statens institutionsstyrelse, SiS
13
6 1 Fel Fel Fel Ok Ok Ok - Ok Ok Ok Fel
Stiftelsen Allmänna Barnhuset
13
9 Ok Fel Ok Ok Ok Ok Fel - Ok Ok Fel Fel
Svenska kyrkan
13
4 * Fel Fel Fel Ok Ok Fel - Ok Ok Fel Fel
Handikappförbundens Samarbetsorgan, HSO
14
3 4 Ok Ok Fel Ok Ok Fel - Fel Fel Ok Fel
Sveriges teatermuseum
14
9 Ok Fel Ok Ok Ok Ok Fel - Fel Fel Ok Fel
Vetenskapssociteten i Lund
14
5 Ok Fel Fel Ok Ok Ok Fel - Fel Fel Fel Fel
De Handikappades Riksförbund, DHR
15
10 Ok Fel Ok Fel Ok Ok Fel - Ok Ok Ok Fel
Folkbildningsrådet
15
8 2 Fel Ok Ok Ok Ok Fel - Fel Fel Ok Fel
Svenska Elektriska Kommissionen, SEK
17
4 7 Ok Fel Ok Ok Ok Fel - Fel Fel Fel Fel
Svenska astronomiska sällskapet
18
13 Ok Fel Ok Ok Ok Fel Fel - Ok Fel Fel Ok
Cesam, Stiftelsen Centrum för Samhällsarbete och Mobilisering
20
16 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Fel - Ok Ok Fel Fel
Jernkontoret
20
10 6 Fel Fel Ok Ok Ok Ok - Ok Ok Ok Fel
Svenska Numismatiska Föreningen
20
12 Ok Fel Ok Ok Fel Ok Fel - Fel Ok Fel Fel
Folk och Försvar
21
7 3 Ok Fel Fel Fel Ok Fel 2 Fel Ok Ok Fel
Krigsvetenskapsakademien, Kungl.
21
16 Ok Fel Ok Ok Ok Fel Fel - Ok Ok Fel Fel
Hjärt-Lungfonden
22
10 5 Ok Fel Fel Ok Ok Fel - Ok Fel Fel Fel
Svenska Bokhandlareföreningen
22
2 3 Fel Fel Ok Fel Ok Fel - Fel Fel Fel Fel
Sverige-Amerika Stiftelsen
22
16 Ok Fel Ok Ok Ok Fel Fel - Ok Fel Fel Fel
Sveriges allmänna konstförening
22
17 Ok Fel Ok Ok Ok Fel Fel - Ok Ok Fel Fel
Utrikespolitiska Institutet
22
17 Ok Fel Ok Ok Ok Fel Fel - Ok Ok Fel Fel
Carnegiestiftelsen
23
17 Ok Fel Ok Ok Ok Fel Fel - Ok Ok Fel Fel
Nämnden för svenska kyrkan i utlandet, SKUT
23
18 * Ok Ok Ok Ok Ok Fel - Ok Ok Fel Fel
Riksförbundet Sveriges lottakårer
23
18 Ok Fel Ok Ok Ok Fel Fel - Ok Ok Fel Fel
Riksskådebanan
23
11 Ok Fel Fel Ok Fel Ok Fel - Fel Ok Fel Fel
Internationella Handelskammarens Svenska Nationalkommitté, ICC
24
18 Ok Fel Ok Ok Ok Fel Fel - Ok Fel Fel Fel
Skytteanska samfundet, Kungl.
24
7 Ok Fel Fel Ok Fel Ok Fel - Fel Ok Fel Fel
Stiftelsen för strategisk forskning
24
11 7 Fel Ok Fel Ok Ok Ok - Ok Fel Fel Fel
Bris, Barnens rätt i samhället
25
14 3 Ok Fel Ok Ok Ok Ok - Ok Fel Fel Fel
Svensk Handel
25
2 15 Fel Ok Fel Ok Ok Fel - Ok Fel Fel Fel
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
26
11 1 Fel Fel Fel Ok Ok Fel - Ok Ok Fel Fel
Längmanska kulturfonden, Stiftelsen
26
19 Ok Fel Ok Ok Ok Fel Fel - Ok Fel Fel Fel
Svenska Brandförsvarsföreningen
27
21 Ok Fel Ok Ok Ok Fel Fel - Ok Fel Fel Fel
Sjöassuradörernas Förening
28
23 Ok Fel Ok Ok Ok Fel Fel - Ok Ok Fel Fel
Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
28
23 Ok Fel Ok Ok Ok Ok Fel - Ok Fel Fel Fel
Örlogsmannasällskapet, Kungl., KÖMS
28
23 Ok Fel Ok Ok Ok Fel Fel - Ok Ok Fel Fel
Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige, ROKS
29
14 11 Fel Ok Fel Ok Ok Ok 1 Ok Ok Ok Ok
Svenska arkivsamfundet
29
24 Ok Fel Ok Ok Ok Fel Fel - Ok Ok Fel Fel
Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ
30
7 2 Fel Fel Fel Fel Ok Fel - Fel Fel Fel Ok
Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia, Kungl.
30
25 Ok Fel Ok Ok Ok Fel Fel - Ok Ok Fel Fel
Sveriges universitets- och högskoleförbund
31
14 8 Fel Ok Fel Ok Ok Fel 1 Fel Fel Fel Fel
Thielska galleriet
32
26 Ok Fel Ok Ok Ok Fel Fel - Ok Fel Fel Fel
Svenska Akademien
35
19 7 Ok Ok Fel Fel Ok Fel - Fel Ok Fel Fel
Sveriges allmänna exportförening
35
19 6 Fel Fel Ok Fel Ok Fel - Fel Ok Fel Fel
Svenska statistikersamfundet
36
17 8 Fel Fel Ok Fel Ok Fel - Fel Ok Fel Fel
Sveriges advokatsamfund
36
13 12 Ok Fel Fel Ok Ok Fel - Fel Fel Ok Fel
Demokratiinstitutet
37
31 1 Ok Ok Ok Ok Ok Ok - Ok Fel Fel Fel
Letterstedska föreningen
37
12 18 Fel Fel Ok Ok Ok Fel - Fel Fel Fel Fel
Näringslivets Regelnämnd
37
31 Ok Fel Fel Ok Ok Ok Fel - Fel Ok Fel Fel
Svenska Samernas Riksförbund, SSR
37
30 Ok Fel Fel Ok Ok Ok Fel - Ok Ok Fel Fel
Konsumenternas elrådgivningsbyrå
38
29 4 Ok Ok Fel Ok Ok Fel - Ok Fel Fel Fel
Nordiska ministerrådet
39
16 18 Ok Fel Fel Ok Ok Ok - Fel Ok Ok Fel
Radiotjänst i Kiruna AB
39
14 10 Fel Fel Ok Ok Ok Fel - Fel Fel Ok Fel
Vårdalstiftelsen
39
33 Ok Fel Ok Ok Ok Fel Fel - Ok Fel Fel Fel
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN
41
28 1 Ok Fel Fel Fel Ok Fel - Fel Ok Ok Fel
Lutherhjälpen
41
23 14 Ok Ok Ok Ok Ok Fel - Ok Ok Fel Fel
Svenska Turistföreningen
42
30 * Fel Fel Fel Ok Ok Ok - Ok Ok Fel Fel
Ungdom mot rasism
42
12 15 Fel Fel Fel Ok Ok Fel - Ok Ok Fel Fel
Folkhögskolornas informationstjänst
43
8 11 Fel Ok Ok Fel Ok Fel - Fel Ok Ok Fel
Svenska Unescorådet
43
22 16 Fel Ok Ok Ok Ok Fel - Ok Ok Fel Fel
Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl.
45
26 14 Ok Ok Fel Ok Ok Fel - Ok Fel Fel Fel
Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund
46
Ok Ok Fel Ok Ok Fel Ok Fel - Fel Ok Fel Fel
Handelskammarförbundet, Svenska
47
24 Ok Fel Fel Ok Fel Ok Fel - Fel Fel Fel Fel
Hjälpmedelsinstitutet, HI
47
16 29 Ok Ok Ok Ok Ok Ok - Ok Ok Ok Fel
Swentec, Sveriges miljöteknikråd
48
28 12 Fel Fel Fel Ok Ok Ok - Ok Ok Ok Fel
Svenska Naturskyddsföreningen
49
32 12 Fel Fel Fel Ok Ok Ok - Ok Ok Ok Fel
Svenska sällskapet för antropologi och geografi
50
24 Ok Fel Fel Ok Fel Ok Fel - Fel Ok Fel Fel
Ingenjörssamfundet, ISF
51
33 6 Fel Fel Fel Ok Ok Ok - Ok Ok Ok Fel
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
51
46 1 Ok Ok Fel Ok Ok Fel - Ok Ok Fel Fel
Geologiska Föreningen
52
30 7 Fel Fel Ok Fel Ok Fel - Fel Ok Fel Fel
Svenskt Vatten AB
52
21 25 Ok Fel Fel Ok Ok Fel - Ok Ok Fel Fel
Riksteatern
57
23 29 Ok Fel Fel Ok Ok Ok - Ok Ok Fel Fel
Jägarnas Riksförbund
58
32 10 Fel Ok Ok Fel Ok Fel - Fel Ok Fel Fel
Konsumenternas tele- och Internetbyrå
58
42 8 Fel Fel Fel Ok Ok Ok - Fel Ok Fel Fel
Standardiseringsråd, Sveriges, SSR
60
36 8 Fel Fel Ok Ok Ok Fel - Fel Fel Fel Fel
Riksidrottsförbundet, RF
61
46 3 Fel Fel Fel Ok Ok Ok Ok Ok Ok Fel Fel
Rikskonserter
62
27 30 Fel Ok Fel Ok Ok Fel - Ok Fel Ok Fel
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
62
33 24 Ok Fel Ok Ok Ok Fel - Ok Ok Fel Fel
KK-stiftelsen, Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
64
39 1 Ok Fel Fel Fel Ok Ok 2 Fel Ok Ok Fel
Sveriges redarförening
65
23 1 Fel Fel Fel Fel Ok Fel - Fel Fel Fel Fel
Cancerföreningen i Stockholm
68
20 40 Fel Fel Ok Ok Ok Fel - Ok Ok Fel Fel
Riksföreningen Sverigekontakt
69
28 14 Fel Fel Ok Fel Ok Fel - Fel Ok Fel Fel
Folkbildningsförbundet
70
59 4 Fel Fel Fel Ok Ok Fel - Fel Ok Fel Fel
FAR - SRS
74
* 11 Fel Fel Fel Fel Ok Ok - Fel Fel Fel Fel
Ericastiftelsen
75
33 8 Ok Fel Ok Fel Ok Fel - Fel Fel Fel Fel
Svenska Petroleuminstitutet
80
47 Ok Fel Fel Ok Fel Ok Fel - Fel Ok Fel Fel
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, MISTRA
83
Ok 61 Ok Ok Ok Fel Ok Fel Ok Fel Fel Ok Fel
Gymnastikförbundet, Svenska
84
31 5 Fel Fel Fel Fel Ok Fel - Fel Fel Fel Fel
Konsumenternas försäkringsbyrå
86
59 6 Fel Fel Fel Fel Ok Fel - Fel Fel Fel Fel
Sveriges Pensionärsförbund, SPF
87
79 Ok Fel Fel Fel Ok Ok Fel 2 Ok Ok Ok Fel
Arbetets museum
94
68 9 Fel Ok Ok Fel Ok Fel - Fel Fel Fel Fel
Kooperativa förbundet, KF
100
46 9 Fel Fel Fel Fel Ok Fel - Fel Ok Fel Fel
Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Stiftelsen, JTI Sverige
101
9 87 Ok Ok Fel Ok Ok Ok 1 Ok Fel Fel Fel
Min Pension i Sverige AB
101
5 94 Ok Ok Ok Ok Ok Ok - Ok Ok Fel Fel
Sveriges Försäkringsförbund
104
49 39 Fel Fel Fel Fel Ok Fel - Fel Ok Fel Fel
Dansens hus
109
39 38 Fel Fel Fel Fel Ok Fel - Fel Fel Fel Fel
Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR
112
86 3 Fel Fel Fel Fel Ok Fel - Fel Ok Ok Fel
Exportråd, Sveriges
114
61 5 Fel Fel Fel Fel Ok Fel - Fel Ok Fel Fel
Handelshögskolan i Stockholm, SSE
119
92 7 Fel Fel Ok Fel Ok Ok - Fel Ok Fel Fel
Rädda Barnen
139
86 44 Fel Fel Fel Ok Ok Fel - Fel Ok Fel Fel
Svenska Aktuarieföreningen
139
103 1 Fel Fel Fel Fel Ok Fel - Fel Fel Fel Fel
Hjärt- och lungsjukas riksförbund
142
60 Ok Fel Fel Fel Fel Ok Fel - Fel Ok Fel Fel
Föreningen Norden
144
77 3 Fel Fel Fel Fel Ok Fel - Fel Fel Fel Fel
Sveriges Författarförbund, SFF
144
64 19 Fel Fel Ok Fel Ok Fel - Fel Fel Fel Fel
Kommuninvest
146
23 35 Fel Ok Fel Fel Ok Fel - Fel Ok Fel Fel
Försvarsutbildarna
148
101 18 Fel Fel Fel Fel Ok Fel - Fel Fel Fel Fel
Terminologicentrum, TNC
149
61 20 Fel Fel Fel Fel Ok Fel - Fel Ok Fel Fel
Civilförsvarsförbundet
152
107 1 Fel Fel Fel Fel Ok Fel - Fel Fel Fel Fel
Brottsofferjourernas Riksförbund
165
123 12 Ok Fel Ok Fel Ok Fel - Fel Ok Fel Fel
Teaterförbundet
169
162 2 Ok Ok Fel Ok Ok Fel - Ok Ok Fel Fel
Stockholm International Water Institute
170
152 9 Fel Fel Fel Ok Ok Ok - Ok Ok Fel Fel
Hushållningssällskapens förbund
171
120 29 Fel Fel Fel Fel Ok Fel - Fel Ok Fel Fel
Frivilliga skytterörelsen, FSR
172
161 1 Fel Ok Fel Fel Ok Fel Ok Fel Ok Fel Fel
Svensk Energi
174
113 51 Fel Fel Fel Ok Ok Fel - Fel Ok Fel Fel
Sveriges Utbildningsradio AB
175
144 28 Ok Ok Fel Ok Ok Ok - Ok Ok Ok Fel
Svenska Läkaresällskapet, SLS
177
167 Ok Fel Fel Fel Ok Ok Ok - Ok Fel Ok Fel
Svenska Jägareförbundet
179
105 4 Fel Fel Fel Fel Ok Fel 2 Fel Ok Fel Fel
Centrum för lättläst
182
137 16 Fel Fel Fel Ok Ok Fel - Fel Fel Fel Fel
Svenska fotografers förbund
185
40 Ok Fel Fel Fel Fel Ok Fel - Fel Fel Ok Fel
Svenska föreningen för psykisk hälsa SFPH
199
130 Ok Fel Fel Fel Fel Ok Fel - Fel Fel Fel Fel
Trygghetsfonden
202
122 Ok Fel Fel Fel Fel Ok Fel - Fel Ok Fel Fel
Pressens Opinionsnämnd, PON
207
94 Ok Fel Fel Fel Fel Ok Fel - Fel Ok Fel Fel
Svenska Uppfinnareföreningen
210
105 26 Ok Fel Fel Fel Ok Ok - Fel Fel Fel Fel
Svensk Adressändring AB
216
113 27 Fel Fel Fel Fel Ok Fel - Fel Ok Fel Fel
Stiftelsen Framtidens kultur
220
188 26 Fel Ok Ok Ok Ok Fel - Fel Fel Fel Fel
Sveriges Kvinnojourers Riksförbund
227
160 5 Fel Fel Fel Fel Ok Fel - Fel Fel Fel Fel
Röda Korset
232
157 6 Fel Fel Fel Fel Ok Fel - Fel Fel Fel Fel
Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV
242
114 18 Fel Fel Fel Fel Ok Fel - Fel Fel Fel Fel
Institutet för framtidsstudier, Stiftelsen
245
156 3 Ok Fel Fel Fel Ok Fel - Fel Ok Fel Fel
Sveriges Kommuner och Landsting
250
213 19 Fel Ok Fel Fel Ok Ok - Fel Ok Ok Ok
Svenskt Näringsliv
253
243 2 Fel Fel Fel Ok Ok Fel - Ok Fel Fel Fel
Sveriges kvinnliga bilkårers riksförbund, SKBR
276
115 101 Fel Ok Fel Fel Ok Fel - Fel Ok Ok Fel
Sveriges Hembygdsförbund
312
190 8 Fel Fel Fel Fel Ok Fel - Fel Fel Fel Fel
Företagarnas Riksorganisation, FR
313
245 47 Fel Fel Fel Ok Ok Ok - Fel Ok Fel Fel
SIS, Swedish Standards Institute
324
166 24 Fel Fel Fel Fel Ok Fel - Fel Ok Fel Fel
Folkuniversitetet
325
133 81 Fel Fel Fel Fel Ok Fel - Fel Fel Fel Fel
Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF
341
216 14 Fel Fel Fel Fel Ok Fel - Fel Ok Fel Fel
Svensk Fjärrvärme
361
218 4 Fel Fel Ok Fel Ok Fel - Fel Ok Fel Fel
SeniorNet Sweden
379
301 1 Fel Fel Fel Fel Ok Fel - Fel Fel Fel Fel
Cancerfonden
387
268 23 Fel Fel Fel Fel Ok Fel - Fel Ok Fel Fel
Föreningen Sveriges Skogsindustrier
389
267 41 Fel Fel Fel Fel Ok Fel - Fel Fel Fel Fel
Apotekarsocieteten
421
381 18 Fel Fel Fel Ok Ok Fel - Fel Fel Fel Fel
Nordiska museet
938
912 10 Fel Fel Fel Fel Ok Ok - Fel Ok Fel Fel