8.2 Skärmläsare

Personer med funktionsnedsättningar använder i princip samma utrustning som andra datoranvändare när de surfar på nätet. Ett vanligt hjälpmedel som används av blinda, synskadade och personer med lässvårigheter är skärmläsaren. En skärmläsare omvandlar textinnehållet på webbplatsen till tal och punktskrift.

Skärmläsare är de hjälpmedel som oftast får problem om webbplatsen inte följer webbstandarder och riktlinjer för tillgänglighet. Skärmläsare tolkar utöver innehållet även en del av strukturen på webbplatsen, till exempel listor och tabeller. Därför är det viktigt att det finns textalternativ till allt meningsbärande grafiskt innehåll, till exempel bilder, filmer och knappar som är bilder. Genom att separera innehåll från design, undvika att använda en tabellbaserad layout och skriva kort och effektiv kod minskar risken för att en användare med skärmläsare ska behöva lägga tid på att ta del av annat än det faktiska innehållet, till exempel felaktig eller överflödig kod.

Skärmläsare för blinda och gravt synskadade

Skärmläsare för blinda och gravt synskadade kan tolka det som presenteras på datorns bildskärm och omvandla textinformation till tal eller punktskrift. En blind användare lyssnar på informationen eller läser den som punktskrift. En talsyntes bidrar till att informationen kan läsas upp för användare och en punktdisplay gör det möjligt att presentera informationen som punktskrift.

Vanligen används punktdisplay och talsyntes i kombination av dem som kan läsa punktskrift. Många som blivit blinda eller gravt synskadade i vuxen ålder har inte kunnat lära sig punktskrift utan är då hänvisade till att enbart lyssna till webbplatsens innehåll. De som är både gravt synskadade och gravt hörselskadade är helt hänvisade till att läsa på punktdisplayen.

Personer som har svårt att se webbplatsen använder andra strategier för att skaffa sig överblick över och navigera i innehållet, till exempel:

  • Använda innehållsöversikter.
  • Ta fram en lista på alla rubriker på en sida. Därför är det viktigt att hela webbplatsen har tydliga rubriker och är formaterade med en korrekt rubrikstruktur.
  • Ta fram en lista på alla länkar på en sida. Därför är det viktigt att formulera tydliga länkar som är möjliga att begripa även när de är tagna ur sitt sammanhang.
  • Använda snabbkommandon till viktiga sidor på webbplatsen.

Exempel

Lyssna på ett exempel när en skärmläsare läser upp en webbsida.

Med hjälp av verktyget Fangs kan du se vilken information som en skärmläsare tolkar från en webbsida.

Skärmläsare för personer som har lässvårigheter

En annan form av skärmläsare är framtagen för personer som har lässvårigheter. Den fungerar i princip på samma sätt som skärmläsare för blinda och gravt synskadade. Skillnaden är att användaren kan markera vissa textstycken och få dem upplästa. Användaren kan ibland också kopiera text och lägga in i ett visningsläge där texten kan få färgmarkörer som visar vilka ord eller vilken mening som läses upp.

Med hjälp av den här sortens hjälpmedel kan till exempel personer med dyslexi tillgodogöra sig stora mängder text, inte genom att läsa utan genom att lyssna på materialet. För många är det själva kombinationen – att samtidigt både läsa och lyssna – som ger det bästa stödet.

För att underlätta läsningen för personer med lässvårigheter är det dessutom viktigt att:

  • Följa skrivregler för webben, till exempel genom att använda ett enkelt och rakt språk samt tydliga rubriker och styckesindelningar.
  • Undvika rörelser på skärmen som distraherar.
  • Ge webbplatsen radavstånd och spaltbredd som underlättar för läsning.
  • Ge grafisk information som kompletterar och förtydligar textinnehållet. För många personer med lässvårigheter är det även viktigt att kunna göra personliga inställningar av utseendet på webbplatsen. För ett exempel på en webbplats där besökaren kan gör personliga inställningar se Förbundet för funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter.

Skärmläsare med talfunktion inbyggd i webbplatsen

Det finns även skärmläsare med talfunktion som är inbyggd i webbplatsen. Användare som har behov av att höra informationen men som inte har egna hjälpmedel kan ha stor nytta av att webbplatsen automatiskt kan omvandla text till tal. En sådan talfunktion kan integreras i en webbplats och kräver inte att användaren ska ha någon särskild programvara installerad. Om webbplatsen följer riktlinjerna för grundkonstruktion och tillgänglighet i denna vägledning så är denna integration relativt enkel.

En sådan funktion riktar sig främst till personer som har svårt att ta till sig skriven svenska.

Exempel

Regeringskansliets webbplats använder sig av en inbyggd talfunktion. Klicka på länken Lyssna.

Senast uppdaterad 2009-01-07