2.1.1 Definiera de förväntade effekterna med webbsatsningen

I traditionella kravspecifikationer och utvecklingsprojekt ställer vi ofta krav på funktioner och tjänster som ska finnas på webbplatsen. Till exempel, ”Det ska finnas en sökfunktion” eller ”Det ska finnas ett ärendehanteringssystem”. Mycket arbete läggs ofta ner för att ta fram detaljerade dokument som beskriver de specifika funktionerna istället för att man fokuserar på de effekter och den nytta som funktionerna ska bidra med i verksamheten. Ett annat vanligt misstag är att funktionerna bestäms utan avstämning hos de målgrupper som ska använda dem.

Konsekvensen blir dels att det införs tjänster som användarna inte efterfrågar och dels att de tjänster som utformas inte är anpassade och optimerade för de behov och förväntningar som finns hos de tilltänkta användarna.

Bestäm tidigt vad ni vill uppnå med webbsatsningen och låt detta vara styrande när prioriteringar görs mellan olika funktioner och tjänster. Exempel på mål med en webbsatsning kan vara att hantera fler ärenden per handläggare eller att minska antalet telefonsamtal. Sätt även upp konkreta mätpunkter som visar hur långt ni har kommit mot den avsedda effekten.

Ett viktigt led i att skapa effektmål för satsningen är dels att skaffa en god kännedom om målgrupperna som tjänsten riktar sig till och dels att kartlägga de processer som finns i verksamheten för att se vilken effektiviseringspotential som finns. Innan projektet inleds bör ni genomföra en förstudie för att skapa ett underlag till systemutvecklingsprojektet. Kartlägg den eller de processer som det tänkta systemet ska stödja i förstudien och beskriv de förväntade effekterna med projektet.

Senast uppdaterad 2008-12-10